ผลงานที่ปรึกษา / ประเมินผล


ปี พ.ศ. 2556 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ 2556

โดย สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา


ปี พ.ศ. 2557 โครงการประเมินผลโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ)

โดย สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา


ปี พ.ศ. 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561

โดย สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา


Responsive image

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.