ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-241303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-5807665 โทรสาร : 054-241303
อีเมล : teachercenter@g.lpru.ac.th
เว็บไซต์ : www.edulpru.com/tdc
Facebook : www.facebook.com/groups/882943621792133
Responsive image

ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา
กรรมการและเลขานุการ

Responsive image

อารีรัตน์ วงศ์สายทอง
เลขานุการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.