พันธกิจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่ง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความสามารถของสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไปResponsive image
การบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

       ภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ในคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมออกเป็น 3 ลักษณะ
  1. การให้บริการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกำไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการดำเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งคณะครุศาสตร์ให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนาบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น
  3. การให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพื่อหารายได้ เพื่อเลี้ยงตนเองหรือเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เช่นรับศึกษา สำรวจ ทำรายงาน ออกแบบ ออกข้อสอบ และประเมินผล การแปล เป็นต้น


งานบริการที่คณะครุศาสตร์ให้บริการ

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้

  1. การจัดฝึกอบรม ในศาสตร์ของสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรและการสอน การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา
  2. การอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  3. การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่หน่วยงานต่างๆ กรรมการวิทยานิพนธ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย
  4. การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.