ทำเนียบวุฒิบัตรวิทยฐานะ ประเภท "ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ"

 

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

 

หลักสูตรผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หลักสูตรผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ