EDU Learning Courses Online
ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
สังกัด
ตัวอย่าง สพป. ลำปาง เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 ท่านมีความสนใจการรับบริการวิชาการเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. การอ่านทำนองเสนาะ
2. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3. การบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
4. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
5. ครูยุคไทยแลนด์ 4.0 เข้าใจผู้เรียนด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนว
6. ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21
7. การสร้างบทเรียน e-Learning โดยใช้ Google Classroom
8. การพัฒนาสื่อการสอนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Constuct 2
9. การผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
10. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายสำหรับการดำเนินงานวิจัย
11. การประยุกต์ใช้แบบทดสอบด้วยแอพลิเคชัน
12. เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)
13. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้สื่อเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์
14. การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยอิงแนวคิด Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
15. การวางแผนกลยุทธ์ในยุคศตวรรษที่ 21
16. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
17. เทคนิคการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
18. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
19. เทคนิคการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
2.2 ท่านมีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ช่วยสนับสนุนด้านใดบ้าง *
2.3 ความสะดวกในการเข้ารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.3.1 วิธีการรับบริการ *
2.3.2 สถานที่ในการให้บริการ *
2.3.3 ระยะเวลาการบริการวิชาการที่เหมาะสม *
2.3.4 ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ *
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

อื่นๆ

2.4 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยรับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือไม่ ?
เคย

ไม่เคย
2.5 ท่านมีความภาคภูมิใจหรือประสบการณ์ในการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/ประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
ณ (สถานที่)
เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)
2.6 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม


Webmaster
©2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com . Your IP 3.235.137.159